Arsha Vidya Pitham, Saylorsburg, PA

108 Upanisads(Hindi-3 Vol.set)Sanskrit verses/Hindi trans.

$49.95

Title: 108 Upanisads(Hindi-3 Vol.set)Sanskrit verses/Hindi trans.

Author: Sri Rama Sharma Acharya

Description: Sarala Hindi Bhavartha Sahita; Sadhana Kanda, Brahma Vidya Kanda, Jnana Kanda

Publisher: Parimal Publications, Delhi

Edition: 1st ed., 1296 pp., HB

Item Code: BK00486