Arsha Vidya Pitham, Saylorsburg, PA

Arthasamgraha of Laugaksi Bhaskara

$5.00

Title: Arthasamgraha of Laugaksi Bhaskara

Author: Sri Tatmbari Swami

Description: Artha Sangrah 0f Sri Laugakshi Bhaskara with the Mimansarthasangrahkaumdi Sanskrit Commentary with ‘Dipika’ Hindi Commentary

Publisher: Chowkhamba Sanskrit Series

Edition: 1st ed., Date: 1984, 294 pp., PB

Item Code: BK02877

SKU AVG32458 Categories , Tags ,