Arsha Vidya Pitham, Saylorsburg, PA

Brahmasutra Rahasyam-Vritti onBrahmasutras and Vaiyasika-nyayamala

$4.00

Title: Brahmasutra Rahasyam-Vritti onBrahmasutras and Vaiyasika-nyayamala

Author: Dr. N.S.Ramanuja Tatacharya

Description:

Publisher: Kendriya Sanskrit Vidyapeetha

Edition: 1st ed., Date: 1986, 256 pp., PB

Item Code: BK02961