Arsha Vidya Pitham, Saylorsburg, PA

Brahmasutram - VidyanandaVritti (Sanskrit)

$8.95

Title: Brahmasutram – VidyanandaVritti (Sanskrit)

Author: Swami Vidyananda Giri Ji Mahar

Description: Commentary in Sanskrit with Hindi Trnaslation by Swami Vidyananda Giriji Maharaj

Publisher: Kailasa Ashram, Rishikesh

Edition: 3rd Ed., Date: 2005., 639 pp., HB

Item Code: BK01007