Arsha Vidya Pitham, Saylorsburg, PA

Brhadaranyakopanisad-Telugu

$30.00

Title: Brhadaranyakopanisad-Telugu

Author: Swami Tattvavidananda

Description: Brhadaranyakopanisad with bhasya in Telugu by Swami Tattvavidanandaji

Publisher: Sri SankaraVidya Peetam

Edition: 1st ed., Date: 2013, 738 pp., PB

Item Code: BK4827