Arsha Vidya Pitham, Saylorsburg, PA

Complete Works of Sri [02of10]Sankaracharya (Vol. 02) - in the original Sanskrit

$12.00

Title: Complete Works of Sri [02of10]Sankaracharya (Vol. 02) – in the original Sanskrit

Author: Sankaracharya, Adi

Description: (30 Miscellaneous Prakaranas) contents include: Prabodhasudhakara; Svatmaprakasika; Manishapanchakam; Advaitapancharatnam; Nirvanashatkam; Advaitanubhuti; Brahmanuchintanam; Prasnottararatnamalika: Sadacharanusandhanam; Yogataravali; Upadesapanchakam; dhanyashtakam; Jivanmuktanandalahari; Anatnasrivigarhana-prakaranam; Svarupanusandhanam; Yatipanchakam; Panchikaranam; Tattvopadesa; Ekasloki; Mayapanchakam; Praudanubhuti; Brahmajnanavalimala; Laghuvakyavritti; Nirvanamanjari; Aparokshanubhuti; Vakyavritti; Svatmanirupanam; Atmabodha; Satasloki & Dasasloki.

Publisher: Samata Books, Chennai

Edition: 5th ed., Date: 1999, 343 pp., Cloth

Item Code: BK04812

SKU AVG29877 Categories , Tags ,