Arsha Vidya Pitham, Saylorsburg, PA

Complete Works of Sri-10VolSetSankaracharya (10 Volume Set)

$89.00

Title: Complete Works of Sri-10VolSetSankaracharya (10 Volume Set)

Author: Sankaracharya, Adi

Description: 10 vol set of The Complete works of Sri Sankaracharya in the original Sanskrit. Vol 1: Stotras, Vol 2: Miscellaneous Prakaranas, Vol 3: Upadesha Rachanavali, Vol 4: Prapanchasara, Vol 5: Laghu Vakhyas, Vol 6: The Bhagavad-Gita Bhashyam, Vol 7:Brahmasutra Bhashyam, Vol 8: Commentaries on the Upanishads

Publisher: Samata Books, Chennai

Edition: 4th ed., Date: 1999, 6164 pp., Cloth

Item Code: BK02101

SKU AVG18930 Categories , Tags ,