Arsha Vidya Pitham, Saylorsburg, PA

Compositions of Swami DayanandBook

$1.95

Title: Compositions of Swami DayanandBook

Author: Swami Dayananda

Description: Compositions of Swamili Text inSanskrit, Transliteration,word meaning, and translation in English1. Mahaganapathim manasa smarami2. Paripalaya mam karivarada3. Bhaje vignarajam vinayakam4. Bho shambho shiva-shambho svayambho5. Someshvaram bhajema6 .Vandeham sharadam7. Madhura-madhura-minakshi8. Shanmukham bhaja shanmukhamm9 .Kalyanasubrahmanya namostute10 .Ramam bhaje shyamam manasa11 .Shyamasundaram bhavaye12. He govinda he gopala13.Dakshinamurte amurte 14.Thajare bhava-bhaya-tapam15. Bhavaye paramatmanam16 .Shankaracharyam bhajema17 .Bharata desha hitaya

Publisher: AVG, Coimabatore

Edition: 48 pp., PB

Item Code: 9.78938E+12