Arsha Vidya Pitham, Saylorsburg, PA

Kathopanishad with Shankara-Bhashya

$4.00

Title: Kathopanishad with Shankara-Bhashya

Author: Sharma, Dr Ram Rang Sharma

Description: (Edited with Sanskrit, Hindi and English Commentaries)

Publisher: Bharatiya Vidya Bhavan

Edition: 3rd ed., Date: 1999, 164 pp., PB

Item Code: BK01989