Arsha Vidya Pitham, Saylorsburg, PA

Mimamsa Sutras of Jaimini

$14.95

Title: Mimamsa Sutras of Jaimini

Author: Thadani, N.V

Description:

Publisher: Bharatiya Kal Prakashan

Edition: 1st ed., date: 2007, 513 pp., PB

Item Code: 9.78818E+12