Arsha Vidya Pitham, Saylorsburg, PA

Prasnopanisad (Sanskrit w/Sankara Bhashya/Hindi comm.)

$4.00

Title: Prasnopanisad (Sanskrit w/Sankara Bhashya/Hindi comm.)

Author: Gita Press No. 70

Description:

Publisher: Gita Press, Gorakhpur

Edition: 117 pp., PB

Item Code: 9.78813E+12