Arsha Vidya Pitham, Saylorsburg, PA

Samkhya Karika of Srimad Isvarakrisna

$3.95

Title: Samkhya Karika of Srimad Isvarakrisna

Author: Shri Satkari Sharma Vangiya

Description: with The matharavritti of Matharacarya edited by Sahityacarya Pt.Vishnu Prasad Sharma and The Jayamangala of Shri Shankara critically edited with an introduction by Shri Satkari Sharma

Publisher: Chowkhamba Sanskrit series

Edition: 3rd ed., Date: 1994, 119 pp., PB

Item Code: BK02937