Arsha Vidya Pitham, Saylorsburg, PA

Upanisad-Vakya-Maha-Kosa (2 Vol set-Prepared from 223 Upanisads; Sanskrit text)

$29.95

Title: Upanisad-Vakya-Maha-Kosa (2 Vol set-Prepared from 223 Upanisads; Sanskrit text)

Author: Sadhale,S GajananShambhu(Prep)

Description:

Publisher: Rupa & Co.

Edition: 1st ed., 724 pp., HB

Item Code: BK01552