Arsha Vidya Pitham, Saylorsburg, PA

Upanisad-Vakya-Maha-Kosa-2 VolSet (Sanskrit-inclludes 239 Upanisads

$26.00

Title: Upanisad-Vakya-Maha-Kosa-2 VolSet (Sanskrit-inclludes 239 Upanisads

Author: Sadhale, S. Gajanan Shambhu

Description:

Publisher: Sri Satguru Publications

Edition: 2nd ed., Date: 1987, 724 pp., HB

Item Code: 9.78817E+12