Arsha Vidya Pitham, Saylorsburg, PA

Upanisadic Challenge to Science

$10.00

Title: Upanisadic Challenge to Science

Author: Garg, R.K.

Description:

Publisher: Sundeep Prakashan, Delhi

Edition: 1st ed., Date: 1978, 313 pp.

Item Code: BK01548