Arsha Vidya Pitham, Saylorsburg, PA

Vivekacudamani of Sri SamkaraBhagavatpada

$24.95

Title: Vivekacudamani of Sri SamkaraBhagavatpada

Author: Sankaranarayanan P. (Trans)

Description: with and English translation of the commentary in Sanskrit by Jagadguru Sri Candrasekhara Barati Svaminah (Sri Samkaracarya of Sarada Pita , Srngeri)

Publisher: Bharatiya Vidya Bhavan

Edition: 5th ed., Date: 2008, 503 pp., HB

Item Code: 9.78817E+12