Arsha Vidya Pitham, Saylorsburg, PA

Yoga-Darshana (Sanskrit-Hindi)(Maharshi Patanjalikritam)

$5.00

Title: Yoga-Darshana (Sanskrit-Hindi)(Maharshi Patanjalikritam)

Author: Goyandaka, Harikrishnadasa

Description: Patanjali Yoga Sutras: Sanskrit verses with commentary in Hindi.(Hindi Vyakhyasahita)

Publisher: Gita Press, Gorakhpur

Edition: 2nd ed., 134 pp, PB

Item Code: 9.78813E+12