Arsha Vidya Pitham, Saylorsburg, PA

Yogasutrabhasyavivarana ofSankara (2 Vol.Set)

$45.00

Title: Yogasutrabhasyavivarana ofSankara (2 Vol.Set)

Author: Rukmani, T.S.

Description: Vol.1- Samadhipadah & Sadhanapadah; Vol.2- Vibhutipadah & Kaivalyapadah

Publisher: Munshiram Manoharlal Publisher

Edition: 1st ed., Date: 2001, 619 pp., HB

Item Code: 9.78812E+12